Utbildning och Coachning

2Achieve hjälper företag och organisationer att skapa förbättrade resultat genom nya arbetssätt och beteenden. Företaget erbjuder primärt utbildning och coachning inom försäljning och ledarskap samt tar interimsuppdrag inom försäljningsledning. Uppdragen genomförs på svenska eller engelska och omfattar främst:

Säljledning

Effektivt säljledarskap handlar inte i första hand om att driva försäljning på egna kunder. Istället handlar arbetet som säljledare snarare om att hjälpa sina säljare att utvecklas och skapa bättre säljresultat. Redskapen som säljledaren har till sitt förfogande är i huvudsak målstyrning, uppföljning, sambesök/medlyssning, coachning, kompetensutveckling och att hålla inspirerande teammöten. Som säljledare gäller det att besitta samtliga dessa kompetenser. 2Achieve erbjuder utbildning och coachning inom samtliga av dessa.

Coaching som ledarverktyg

Ledarskap handlar om att skapa resultat tillsammans med andra och att få människor att lyckas med det de gör. Ledaren har en mycket viktig roll i att få medarbetare att utvecklas och i att växa. Med det coachande förhållningssättet frigör vi i hög grad människors fulla potential. Ett coachande ledarskap bygger också på att leda med hjälp av mål. 2Achieve arbetar med en tydlig struktur i coachningsarbetet och erbjuder både utbildning/träning inom coachning men genomför även individuell coachning av ledare och säljare.

Säljkommunikation

Försäljning handlar om att övertyga. Det bästa sättet att övertyga är genom att förstå vad som är viktigt för den andra parten. Detta innebär inte minst att förstå vilka behov som föreligger hos kunden, såväl de kända som de dolda behoven. Idag är konkurrensen om kundens uppmärksamhet större än någonsin. Samtidigt är tillgången på information lättillgänglig och i det närmaste oändlig. Det gör att kunden är mer autonom i sitt köpbeteende. Detta innebär dock inte att kunden är expert på säljarens lösningar. Säljarens största utmaning har därför blivit att få kunden att förstå att hen har nytta av säljarens expertis. För att lyckas med detta behöver säljaren i ännu högre grad än tidigare skapa förtroende samt inspirera och utmana kunden i ett tidigt skede av säljprocessen. Idag pratar man ofta om koncept som Challanger Sale och Insight Selling. 2Achieve arbetar med olika säljmetodiker beroende på vilken säljsituation som råder.

Målstyrning

Försäljning och ledarskap handlar inte bara om kommunikation. Minst lika viktigt är att genomföra rätt sälj- eller ledaraktiviteter, tillräckligt mycket och tillräckligt bra. Som säljare eller försäljningschef handlar framgång bl.a. om att sätta upp (och följa upp) relevanta mål på ett SMART sätt. Förutom att ha tydliga resultatmål gäller det även att sätta upp mål för de aktiviteter som behöver göras för att nå resultatmålen. Hur mycket aktiviteter vi gör, är viktigt, men vi behöver också veta hur vi utvecklas kvalitetsmässigt i det vi gör. Och vi behöver även göra rätt prioriteringar i våra aktiviteter. Sist men inte minst behöver vi ha rätt förutsättningar för att göra våra aktiviteter på ett bra sätt, dvs ha rätt kompetens och resurser. Målstyrning är en av grundbultarna i 2Achieves arbetssätt.

Presentationsteknik

En av de vanligaste utmaningarna som säljare och ledare ställs inför är att göra presentationer inför grupper av människor. För att få ett bra genomslag i budskapet behöver vi dels tänka på VAD vi säger, dvs att vi anpassar budskapet till mottagaren och dennes behov. Vi behöver också tänka på HUR vi framför budskapet, dvs att vi har en struktur i vår presentation, att vi använder olika presentationshjälpmedel på rätt sätt och att vi använder vår röst och kroppsspråk på ett bra sätt. 2Achieve erbjuder olika typer av träningar i presentationsteknik.

Mål- och strategiprocess

För att långsiktigt kunna leda en verksamhet på ett bra sätt behöver ledningen lyfta blicken och se över sin affärsplan med jämna mellanrum. Man behöver se över såväl vision och affärsidé som företagets långsiktiga mål och strategier, allt baserat på rätt underlag från olika externa påverkansfaktorer. Resultatet av detta behöver därefter tas ner på en kortsiktigare nivå med relevanta planer för de olika delarna av verksamheten. 2Achieve hjälper till i den här typen av processer genom att facilitera strategiarbetet och bidra med relevanta arbetsverktyg.

Förändringsledning (Fyrarummaren)

Förändring är i grunden en naturlig och positiv del av livet, och därmed även av arbetslivet. Om vi inte ständigt utvecklas blir vi relativt sett sämre jämfört med vår omgivning. En medvetenhet om vad förändring innebär ökar vår förmåga att hantera utvecklingen i sig. Ledarskap handlar i hög grad om att skapa resultat genom att utveckla och därmed förändra beteenden hos sina medarbetare. 2Achieve erbjuder stöd vid förändringsarbete, inte minst genom att bidra med en tydlig förståelse av förändringsprocessen i form av den sk Fyrarummaren (Förändringens Fyra Rum), men också genom att stödja arbetet med att ta fram handlingsplaner och liknande.

Personlighetsutveckling (MBTI/JTI + 360-analys)

För att förstå andra behöver vi först förstå oss själva, brukar det heta. 2Achieve arbetar främst med Jung-baserade personlighetsverktyg såsom Jungian Type Index (JTI) och Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Verktygen är mycket användbara i samband med t.ex. ledarutveckling, säljutveckling, teamutveckling, förändringsarbete, vid konflikthantering, mm.

Förhandling

I allt sälj- och ledararbete hamnar vi ofta i förhandlingssituationer. Framgångsrik förhandling är i viss mån en fråga om mjuka faktorer såsom övertygelse, passion och självförtroende, men handlar i ännu högre grad om att förstå hur förhandlingsprocessen ser ut. Detta inkluderar bland annat att göra rätt förberedelser inför förhandlingen, att möta motparten och kommunicera utifrån den personlighet som hen har samt att kunna använda rätt taktiska utspel vid rätt tillfälle. 2Achieve erbjuder träningar men även coachning inför viktiga förhandlingar.